Xiaowu Zheng / Collection I “Karma” 18 Fall Winter Editorial 
Photographer: Siqi Bian 
Makeup: Bingqiu Wu
Styling:Ziyi Li

Dear Guest,

You have reached 

Xiaowu Zheng's Desktop.

Access Granted. All Rights Reserved.

www.xiaowuzheng.net