top of page

Director: Miaochun Zhang

Cast: Xiaowu Zheng/ Ziyi Li

Makeup: Bingqiu Wu

Producer: Miaochun Zhang/ Jack Straton Sceenwriter: Miaochun Zhang

Camera person: Aslihan Sekercioglu/ Miaochun Zhang

Sound Design: Jack Straton

Editor: Miaochun Zhang

Special Thanks to Aaron Tripp

bottom of page